Geologins Dag 2018

This crossword was created by Torbjörn with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

123
K B K
4    5               
B E R G G R U N D A E R
  6               
R K I S E L G U R I
7  8        9    10     
B A R Ö K K V A R T S C Y S
        11               
L F P K L E P I D O L I T
12        13                   
P Y R I T H A S S E L E I T L A
           
G T I N T L
  14                15       
L M A G N E S I T H S L I G L
16             
B A R Y T Ä P F
  1718  19    20       
N R U B I N L S A F I R
21    22         
S A N D R S L L E
    23            24     
I B K O P P A R T R A U K
25             
L A V A E R P I
  26        2728
B M R I L N B T
29        30    31         
M A A G S H A G M A R M O R
32          33      34  35  36     
F O S S I L T J A M S T A N O O O R
  37                     
R M O R Ä N A C K P P T V
          38         
O L K I A B A S A L T
39    4041    42           
T A L K J U V E L A P T L Y
    43   
V P S I T
44      45            46      47
M A G N E T K I S L T S L A G M
        4849     
R R D U A R E M A
50                  51         
F Ä L T S P A T O K O N Y X A G
    52    53    54           
L S E T N A H E E R O S I O N
  55         
O J M Å R A E
    5657                        58 
G O H G E O L O G I N S   D A G O T
    59                 
O R G N E J S T   D R I
          60     
P D U K I S R S S
        6162        63          64 
I E L L B S K U T O K L A S T I S K
65      66              67         
S T E N D I A M A N T O N A C L E U
         
U L K N B
    68 
X L Ö D
69      70  71  72             
G A B B R O F I G L I M M E R U
    73                  74 
R A M A G N E T I T Å E K K
  75           
A S S S N Ä O T
      76              7778           
N K E G U L D R I N G S S I L V E R I
79                       
A M A S O N I T E I V U O
        80                         
T L T O Y T T E R K L I P P E N N N
81             
G I P S L I N D
  82            83
R S K O L L A K O
84              85     
V U L K A N G A R O C K
    86             
S I P E G M A T I T

Vågrätt

 1. stabilt underlag (9)
 2. skelett av diatomeer (8)
 3. mörkfärgat kiselmineral (9)
 4. litiumhaltigt skiktsilikat (9)
 5. vackert järn och svavelmineral (5)
 6. Överlevare på Balberget (6)
 7. vitt. En tät variant kallas sjöskum (8)
 8. anrikat mineralpulver (4)
 9. tungspat (5)
 10. en annan av herr Omars kameler (5)
 11. blå ädelstensvariant av korund (5)
 12. mineralpartiklar mellan 2 - 0,2 mm (4)
 13. viktigt ledningsmaterial (6)
 14. naturlig stenstod (4)
 15. utströmmande magma (4)
 16. kalkrik hård byggsten (6)
 17. förstenade rester av biologisk natur (6)
 18. vulkanrest i malå (8)
 19. jordart bildad av inlandsis (5)
 20. mkt vanlig ytbergart på havsbotten (6)
 21. mjukt silikatmineral (4)
 22. en av herr Omars kameler (5)
 23. svagt magnetiskt brunt mineral (9)
 24. större sprickyta (4)
 25. förkortning för mycket sällsynta mineral (3)
 26. mineralgrupp med aluminiumsilikat (8)
 27. kalcedon med svart och vit bandning (4)
 28. känd vulkan i italien (4)
 29. sönderdelning av berg och jord (7)
 30. Årlig men premiär i Balfors (13)
 31. vanlig metamorf bergart (5)
 32. överstort block efter sprängning (4)
 33. av bergarter (8)
 34. del av bergart <20 cm (4)
 35. hårt naturligt mineral (7)
 36. vanligt salt (4)
 37. basisk magmatisk djupbergart (6)
 38. skiktsilikat, ljust eller mörkt (7)
 39. järnrikt magnetiskt mineral (8)
 40. dyrbar symbol för två (8)
 41. fin smyckesmetall (6)
 42. grönfärgat silikatmineral (8)
 43. Mineralbrytning förr (12)
 44. mjukt konstnärsmineral (4)
 45. överskjuten berggrund (6)
 46. explosonsartad bildning med bestående utseende (6)
 47. berggrundsklippa i england (4)
 48. grovkornig kvartsrik gångbergat (8)

Lodrätt

 1. vanligt behov för våra sura jordar (6)
 2. kan vara ädelstenen smaragd (6)
 3. mineral med inre ordning (8)
 4. i blyerts tillsammans med lera (6)
 5. kubiskt, mjukt mineral med grå streckfärg (8)
 6. finkornig magmatisk kiselrik bergart (5)
 7. järnrik sammankittad mineraljord (9)
 8. förstening (11)
 9. naturligt delningsplan för mineral (9)
 10. mkt gammal berggrund (6)
 11. vatten med inre struktur (10)
 12. basisk gångbergart (6)
 13. ekonomiskt brytvärd mineralförekomst (4)
 14. en delad yta där spaltplan inte finns (8)
 15. biogen jordart (4)
 16. jordart + fäste (5)
 17. verktyg eller vinst (5)
 18. finkornig jordart (2)
 19. gruvhiss (4)
 20. fosformineral (6)
 21. amorf kvarts med vackra färger (4)
 22. kiseldioxid i fast form (6)
 23. grönblått silikatmineral (6)
 24. underminerat hål i mark eller kalkberggrund (7)
 25. lång tidsenhet (3)
 26. gräsgrön beryll av hög klass (7)
 27. påverkar kompassen (9)
 28. känd klippa i Australien (10)
 29. Ett glimmermineral (8)
 30. blåröd kristall av kvarts (7)
 31. tell us about it (6)
 32. vulkan i norden (5)
 33. bituminös kalksten (6)
 34. mycket användbar seg metall (4)
 35. en horisontell gruvgång med dagöppning (9)
 36. råvara för aluminiumframställning (6)
 37. plattkollisionstyp (10)
 38. Vaskplats för Västerbottens amatörgeologer (8)
 39. vanligt som röda klumpar i glimmerskiffer (6)
 40. material i fritt fall (3)
 41. liten plan yta, begränsad av räta linjer (6)
 42. Slipmaterial och röd ädelsten (6)
 43. biogent sediment med violett färg (8)
 44. läran om tredje klotet från solen (7)
 45. allmänt namn för kiselföreningar (7)
 46. gruvgång (3)


This crossword puzzle was created by Torbjörn with EclipseCrossword. Try it today—it's free!