Västerbottens Amatörgeologer

Stadgar för Västerbottens Amatörgeologer

§1

Föreningens namn är Västerbottens Amatörgeologer. Dess styrelse har sitt säte i Umeå.

§2

Föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören tillsammans eller var och en för sig.

§3

Föreningen är ideell och skall främja intresset för och kunskaper inom geologi, mineralogi och stenslipning. Föreningen skall också verka för att geologiskt intressanta lokaler vårdas och skyddas i kultur- och naturhistoriskt hänseende. Detta kan innebära att föreningen arrenderar eller inmutar skyddsvärda objekt.

§4

Föreningen är öppen för alla intresserade.

§5

Årsmöte hålles senast under mars månad och kallelse till detta skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. Motioner kan insändas till sekreteraren när som helst under året.

Extra årsmöte kan sammankallas efter beslut av styrelsen eller på begäran av minst femton medlemmar.

§6

Dagordning för årsmötets förhandlingar:

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande.
 2. Fråga om kallelse till mötet har utsänts enligt stadgarna.
 3. Fråga om dagordningen kan godkännas.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare.
 6. Uppläsning av verksamhetsberättelsen och fråga om den godkännes.
 7. Kassarapporten föredrages.
 8. Revisionsberättelsen föredrages.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fråga om ny årsavgift.
 11. Val av styrelse enligt §7 i föreningens stadgar, samt suppleanter.
 12. Val av två revisorer samt suppleant till dessa.
 13. Val av valberedning - minst två, högst tre ledamöter.
 14. Behandling av motioner.
 15. Verksamheten för det kommande året. (ev. kommittéer).
 16. Övriga frågor.
 17. Mötet avslutas.

§7

Styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter (ordföranden, vice ordförande, sekreterare, kassör, 3 övriga ledamöter) och 2 ersättare. Samtliga väljs för 2 år. Ena året väljs ordförande, sekreterare, en övrig ledamot och en ersättare. Nästa år väljs vice ordförande, kassör, 2 övriga ledamöter och en ersättare.

Dessutom väljs varje år en studieansvarig för föreningens studiecirklar, en lokalansvarig för föreningslokalen och 2 ansvariga med uppgift att ordna förtäring vid decembermötet och vårens årsmöte.

§8

Vid omröstning tillämpas enkel majoritet.

Beslut om stadgeändringar och tilläggsparagrafer skall fattas på årsmötet.

§9

Föreningens styrelse kan inte i något fall göras ansvarig för skada på person eller egendom under av föreningen anordnad exkursion.

§10

Beslut om föreningens upplösning skall fattas med 3/4 majoritet vid två på varandra följande möten. Vid eventuell upplösning ska maskiner och samlingar samt ekonomiska tillgångar samlat tillfalla annan intresserad geologisk amatörförening.

Stadgarna antagna vid årsmöte den 26 mars 1982.

Ändrat den 15 mars 2002 i §7.

§10 ändrat på årsmöte 2016 och 2017 till: "Vid eventuell upplösning ska maskiner och samlingar samt ekonomiska tillgångar samlat tillfalla annan intresserad geologisk amatörförening.". Tidigare: "Vid eventuell upplösning skall föreningens kvarvarande tillgångar, sedan skulderna reglerats, överlämnas till Geologiska institutionen vid Umeå universitet."

§5 och §7 ändrade vid årsmöte 28 mars 2019. Tidigare:
"§5 Årsmöte hålles senast under mars månad och kallelse till detta skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. Motioner kan insändas till sekreteraren när som helst under året. Ett ordinarie möte hålles under oktober månad. Extra möte kan sammankallas efter beslut av styrelsen eller på begäran av minst femton medlemmar."
"§7 Styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter (ordföranden, vice ordförande, sekreterare, kassör, 3 övriga ledamöter) och 2 ersättare. Samtliga väljs för 2 år. Ena året väljs ordförande, sekreterare, en övrig ledamot och en ersättare. Nästa år väljs vice ordförande, kassör, 2 övriga ledamöter och en ersättare. Dessutom väljs varje år en studieansvarig för föreningens studiecirklar, en lokalansvarig för föreningslokalen och 2 ansvariga med uppgift att ordna förtäring vid höstens upptaktsmöte och vårens årsmöte."